0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế

Luật sư đồng nai

Mục Lục Bài Viết

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng kinh tế được xác lập giữa các cá nhân, tổ chức về việc mua bán, phân phối, giao khoán, … được điều chỉnh bởi Luật Thương mại, Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế viết như thế nào hoặc theo quy định được trình bày theo thể thức nào là điều mà các bên quan tâm khi phát sinh tranh chấp. 

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế theo quy định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)………………………………………………………………………………………………….

1………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ………………………………………………………………………………………………….

 

              Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế

Để tòa án nhận hồ sơ khởi kiện, thụ lý cho yêu cầu của mình người khởi kiện phải làm đúng mẫu đơn khởi kiện theoquy định. Dưới đây là hướng dẫn cách điền mẫu đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Đồng Nai, ngày … tháng … năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Các tranh chấp trong hợp đồng kinh tế

Trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế, các tranh chấp thường phát sinh xoay quanh việc: chậm thanh toán tiền theo hợp đồng; tranh chấp về số lượng, chất lượng hàng hóa theo hợp đồng; chậm giao hàng, chậm nhận hàng; xác định thời điểm giao nhận hàng hóa; tranh chấp về xác nhận khối lượng, chất lượng hàng hóa, …

Làm gì khi phát sinh tranh chấp

Tự thương lượng hòa giải hoặc hòa giải thông qua bên thứ ba, hòa giải viên

Khởi kiện vụ án tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, tranh chấp hợp đồng kinh tế theo thủ tục tố tụng tại Tòa án

Về thẩm quyền của Tòa án Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

Khởi kiện tại Trung tâm trọng theo điều khoản trọng tài quy định trong hợp đồng, các văn bản giữa hai bên hoặc thỏa thuận giữa hai bên.

Khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định:
2. Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.
Theo quy định trên thì thỏa thuận trọng tài được hình thành dựa trên ý chí tự nguyện của các bên, có sự thống nhất giữa ý chí (mong muốn bên trong) và sự thể hiện ý chí (hình thức bên ngoài) về việc sử dụng hình thức trọng tài để giải quyết tranh chấp. Điều này được đưa ra xuất phát từ bản chất của sự thỏa thuận. Các bên lựa chọn Trọng tài để giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh. Do đó đối với trường hợp của bạn, đây là thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận này có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Điều 6. Toà án từ chối thụ lý trong trường hợp có thoả thuận trọng tài
Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Trong trường hợp khởi kiện tại Tòa án, người khởi kiện tiến hành soạn đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế nêu trên và nộp tới tòa án có thẩm quyền.

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế được xác lập có đối tượng, quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng khá khác nhau. Giá trị tranh chấp thường lớn, trong trường hợp giải quyết không khéo léo có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Làm sao để mình có lợi thế cạnh tranh trong tranh chấp hợp đồng kinh tế vừa bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình theo hợp đồng là điều các bên quan tâm.

Văn phòng luật sư tư vấn
Văn phòng luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế

 • Tư vấn, hướng dẫn đương sự chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, củng cố tài liệu chứng cứ làm cơ sở cho yêu cầu khởi kiện
 • Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu liên quan
 • Tư vấn ưu nhược điểm, quy định pháp luật về tranh chấp hợp đồng kinh tế

Soạn thảo hồ sơ, mẫu đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế

 • Soạn thảo đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế (kiện đòi tài sản, tranh chấp hợp đồng) kèm các tài liệu liên quan để gửi tòa án;
 • Soạn thảo bản tự khai trong vụ án kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế, đơn phản tố, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đơn yêu cầu định giá tài sản và các đơn từ khác trong quá tố tụng tại Tòa án;
 • Soạn thảo bản ý kiến pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ án tranh chấp kiện đòi tài sản, tranh chấp hợp đồng vay.

Luật sư đại diện ủy quyền đương sự tham gia trong toàn bộ vụ án tranh chấp hợp đồng kinh tế

Luật sư nhận ủy quyền đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án trong vụ án kiện đòi nợ, đòi tài sản..;

 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án, tham gia phiên tòa, trình bày căn cứ, lý lẽ cho yêu cầu khởi kiện.
 • Tư vấn khách hàng những phương án thuận lợi cho việc thực hiện yêu cầu khởi kiện đòi nợ.

Các tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh tế thường gặp tại Văn phòng luật sư

 • Tranh chấp yêu cầu tuyên Hợp đồng kinh tế vô hiệu
 • Tranh chấp yêu cầu thanh toán tiền theo Hợp đồng kinh tế
 • Tranh chấp hợp đồng đặt cọc
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tranh chấp hợp đồng đại lý, phân phối
 • Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp mua bán đất giấy tay đất ở tại Đồng Nai
 • Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán đất, nhà ở
Luật sư tư vấn, tranh tụng
Luật sư tư vấn, tranh tụng

Địa chỉ Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế

Chúng tôi đã đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý hàng ngàn khách hàng trong nhiều năm qua. Văn phòng Luật Sư Nguyên đã trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực. Cung cấp các dịch vụ pháp lý tại Đồng Nai được khách hàng tin tưởng.

Luôn phát triển không ngừng, nỗ lực cung cấp các dịch vụ pháp lý hoàn hảo, hiệu quả. Với phong cách tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi khẳng định mình chính là một địa chỉ đáng tin cậy. Đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn luật pháp ở Đồng Nai và trợ giúp pháp lý cho quý khách.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, thực hiện các dịch vụ luật nhanh chóng, uy tín, hiệu quả.

Thông tin liên hệ:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn